با انتخاب گزینه مورد نظر با ما تماس بگیرید.

فرم تماس
مدیر عامل

مدیرفنی

 • حامد نکومنش حقیقی
 • ایمیل: nekoomanesh@iracom.ir
 • همراه: 30 13 223 0912
 • تلفن: 84240-021 داخلی 222-223

سرپرست فنی

 • محمد رسول یوسفیان
 • ایمیل: yousefian@iracom.ir
 • همراه: 68 11 220 0912
 • تلفن: 84240-021 داخلی 210-211

کنترل کیفیت

 • محمد رضا کاوه
 • ایمیل: service@iracom.ir
 • همراه: 88 20 226 0912
 • تلفن: 84240-021 داخلی 200-201

کارشناسان فنی

 • سیامک ایمان منش
 • همراه: 67 87 401 0912
 • تلفن: 84240-021 داخلی 205
 • احمد خلیلی
 • همراه: 24 34 493 0912
 • تلفن: 84240-021 داخلی 209
 • محمد حسین خانی
 • همراه: 63 73 496 0912
 • تلفن: 84240-021 داخلی 206
 • حسن سهرابی
 • تلفن: 84240-021 داخلی 207
  • فرامرز ایمان منش
  • همراه: 54 83 493 0912
  • تلفن: 84240-021 داخلی 208